Datums: 19.03.2020 Attālināta mācību darba organizācija Nīcas vidusskolā


Skolēniem.

No 23.marta Nīcas vidusskolā mācības notiks attālināti. Informācija par attālināto mācīšanos būs pieejama e-klasē un skolas mājas lapā.

 1. Līdz 23.marta (un katru nākamo pirmdienu) plkst. 10.00 e-klases dienasgrāmatā saņemsi darba uzdevumus un to izpildes termiņus dienai vai visai nedēļai skolas mājas lapā sadaļā “Mācību darbs”, “Attālinātā mācīšanās”.
 2. Katru dienu ne vēlāk kā līdz 21.00 iesūti termiņā paveiktos darbus skolotājiem. Tā ir tava atbildība!
 3. Ja darbi tiks izpildīti laikā, saņemsi vērtējumu, ja nebūs pildīti un Tu neizmantosi skolotāja konsultāciju vai nebūsi sazinājies ar skolotāju e-klases žurnālā paradīsies “nv”.
 4. Ja nav iespējams piedalīties mācību darbā attālināti (tehnisku, veselības stāvokļa vai citi ģimenes apstākļi), sazinies ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāku rīcību.

Vecākiem.

 1. Informāciju par attālināto mācīšanos varat iegūt portālā e-klase skolēna dienasgrāmatā un skolas mājas lapā sadaļā “Mācību darbs”, “Attālinātā mācīšanās”.
 2. Skolēnam dienas laikā jāapmeklē e-klase, lai varētu piedalīties mācību procesā un izpildīt darbus norādītajos termiņos.
 3. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-klases žurnālā veiks ierakstu “nv” un klases audzinātājs sazināsies ar Jums.
 4. Ja skolēnam nav iespējams piedalīties mācību darbā attālināti (tehnisku, veselības stāvokļa vai citi ģimenes apstākļi), sazināties ar klases audzinātāju.
 5. Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.
 6. Skolas atbalsta personāls (logopēdi, sociālais pedagogs, skolotāja palīgi, speciālais pedagogs, bibliotekārs, psihologs)sava darba laikā sniedz attālinātas konsultācijas. Saziņai izmantot e-klasi vai tālruni.
 7. Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā varat sazināties ar skolas direktori Lāsmu Petermani - tālrunis63469078, e-pasts: lasma.petermane@nica.lv vai direktores vietnieci mācību darbā Antru Šakali - tālrunis: 26490767, e-pasts: antra.sakale@nica.lv vai uzdodiet jautājumu šeit.

P.S. Laika gaitā informācija var tikt papildināta.