logo

 

Nīcas vidusskolas vēstures muzejs:

  • ir Nīcas vidusskolas mācību – audzināšanas darba metodiskais centrs;
  • tā mērķis ir skolas vēstures saglabāšana, izpēte un popularizēšana, nodrošinot skolas pastāvēšanai būtisko piederības sajūtu pārmantojamību.

    Muzeja pamatuzdevumi:

  • vākt krājumu: rakstītos, lietiskos, vizuālos, audio un video materiālus par Nīcas vidusskolas vēsturi un pastāvīgi to bagātināt;
  • sekmēt krājuma izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;
  • veicināt skolas atpazīstamību un pozitīvā tēla veidošanu;
  • organizēt pētniecisko darbu skolas vēsturē;
  • mērķtiecīgi veikt metodiski izglītojošo darbu interešu izglītībā, muzejpedagoģijā;
  • sadarboties ar citiem valsts, pašvaldību, skolu muzejiem un kultūras iestādēm, Nīcas senlietu krātuvi.