Nīcas vidusskolā aktīvi darbojas Skolēnu valde (SV). SV ir brīvprātīga 5.-12.klašu skolēnu komanda, kas ir ideju pilna, vienmēr gatava palīdzēt un atbalstīt labus darbus, lai skolas dzīve būtu interesantāka un pilnvērtīgāka.

Katru gadu notiek Skolēnu prezidenta vēlēšanas un arī ievēl Skolēnu valdes prezidiju.

2018.gada oktobrī par Skolēnu valdes prezidentu ievēlēja 12.klases skolnieci Karlīnu Miksoni.

Skolēnu valdes prezidijā ievēlēti:

Artūrs Vecbaštiks (11.klase), Krista Otaņķe (10.klase), Roberts Šīmanis (10.klase), Laura Vecbaštika (9.klase), Raivis Svilis (10.klase), Edgars Kovaļskis (11.klase).

Prezidija konsultante direktore Lāsma Petermane.

Skolēnu valdes konsultante ir Iveta Rone.

Skolēnu valdes uzdevumi:

• sadarboties ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā;

• radoši strādāt, būt aktīviem, pierādīt sevi, ticēt sev, cienīt citus un sevi;

• uzklausīt skolēnu un skolotāju viedokļus;

• plānot ārpusstundu aktivitātes;

• iemācīties pieņemt lēmumus un sekot to izpildei;

• attīstīt prasmes, aizstāvēt savu viedokli un citu intereses;

• apgūt pieredzi un prasmes, kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu informācijas līdzekļiem;

• veidot pozitīvu mikroklimatu un atmosfēru skolā;

• apgūt prasmes noteikumu un likumu formulēšanā un pildīšanā;

• rīkot pasākumus. Skolēnu valdes darbības virzieni:

• apzināt un risināt skolas, skolēnu problēmas;

• pieredzes apmaiņa pašu skolā un citur;

• organizēt pasākumus;

• svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar administrāciju un Skolas padomi;

• skolas tēla veidošana (sadarbība ar presi, TV, ciemiņu uzņemšana u.c.)

• līdzdalība skolas budžeta sastādīšanā un izlietošanā;

• iekšējās kārtības noteikumu ievērošana skolā, pasākumos, diskotēkās u.c.;

• skolas un skolēnu valdes tradīciju kopšana.

Skolēnu valdes tradīcijas:

• nakšņošana skolā vienu reizi gadā;

• Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana;

•  Ziemassvētku pasākumu organizēšana;

• Izrādes veidošana;

• Valdes locekļu sveikšana Pēdējā zvanā.