Tā kā brīnumdārzs

Skola aicina mūs

/Vārdi no skolas himnas/

Nāc un izmanto Nīcas vidusskolas piedāvātās iespējas!

2022./2023.m.g. Nīcas vidusskola piedāvā vidējās izglītības programmas uzņēmējdarbības un tehnoloģiju virzienos.

Mācību plāni:

 

 

 

 

 

 

 

Skolā,

kurā mācības notiek sakoptās, mūsdienīgās mācību klasēs,

kurā valda ģimeniska, droša un veselīga vide,

kurā savas spējas apliecināt un talantu attīstīt ir ikvienam skolēnam,

kurā ir plašas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (skolā darbojas vairāk nekā 20 pulciņi),

kurā ir stipras tradīcijas un pozitīvi pieņem visu jauno,

kurā ar prieku ciemos gaida vecākus un vecvecākus, absolventus un citus skolas skartos,

kurā par uzvarām un veiksmīgu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos un sacensībās var saņemt naudas balvas,

kurai ir pašvaldības atbalsts skolēnu komandējumiem.

skolā

1.-4.klasē ikvienam tiek dota iespēja

 • pēc stundām dziedāt, dejot, sportot,  –  pilnveidot sevi dažādos pulciņos,
 • piedalīties dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās,
 • pēc pagarinātās dienas grupas pavadīt laiku rotaļu telpā vai labā laikā skolas pagalma aktivitāšu laukumā,
 • 2.,3.,4.klasē piedalīties projektā „Sporto visa klase” un sportot katru dienu vismaz 1 stundu,
 • 2.klasē apgūt peldētprasmi LOC,
 • garšīgi brokastot, pusdienot, ieturēt launagu,
 • apgūt velosipēda vadīšanas noteikumus un iegūt velosipēda vadītāja apliecību.

Šajās otrajās mājās tavi palīgi būs atbalsta personāls  –  skolotājas palīgs, bibliotekāre, medmāsa, sociālais pedagogs, logopēdi, koriģējošās vingrošanas pedagogs, psihologs un citi.

5.-9.klasē ikvienam tiek dota iespēja

 • iegūtās zināšanas un prasmes apliecināt olimpiādēs un konkursos,
 • turpināt savu talantu slīpēt, dziedot korī vai ansamblī, dejojot tradicionālās dejas un spēlējot vokāli instrumentālajā ansamblī,
 • iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes kulinārijas pulciņā,
 • sportot vismaz 3 stundas nedēļā , papildus pulciņos apgūt velo prasmes un  pārbaudīt spēkus kalnu riteņbraukšanā,
 • 5.,6.klasē piedalīties projektā „Sporto visa klase” un sportot katru dienu vismaz 1 stundu
 • iesaistīties skolēnu valdes darbā.

Saikni ar to, kas notiek  ārpus skolas,  uztur WiFi starpbrīžos un pēc stundām.

10.-12.klasē ikvienam tiek dota iespēja

 • mācīties laikmetīgā skolas vidē, izmantojot mūsdienīgas IT,
 • papildus apgūt veiksmīgas  uzņēmējdarbības pamatus,
 • par labu un teicamu mācību darbu 4 reizes mācību gadā saņemt stipendijas,
 • saņemt atbalstu  ikvienai savai iniciatīvai piedalīties olimpiādēs, konkursos, sacensībās vai citās aktivitātēs,
 • piedalīties skolas līdzpārvaldē un lemt skolas dzīvei svarīgus jautājumus,
 • un vēl dziedāt korī, ansamblī, pamēģināt solo dziedāšanu, kā arī spēlēt vokāli instrumentālajā ansamblī,
 • ja dzīvo attāli no skolas, vecākiem ir iespēja nomāt istabu, kas ir vien pāris simtu metru attālumā no skolas,
 • 12.klasē pretendēt uz „Nīcas cerība” goda nosaukumu un naudas balvu.

Ja ir vēlme pēc vēl kā – tepat ir sporta halle, mūzikas skola, jauniešu centrs un burvīga atpūtas vieta – mūsu pašu ziemas dārzs!


 • Skolā licencēta  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Nīcas vidusskolā 10.-12. klases skolēni sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA) papildus var piedalīties projektā „ESI LĪDERIS” un apgūt programmu „Komerzcinības vidusskolā”.  Šīs programma rosina skolēnus iegūt zināšanas un prasmes, kuras var izmantot tūlīt pēc skolas beigšanas, uzsākot patstāvīgus projektus:
  •    izvēloties profesiju;
  •    izvēloties augstskolu studiju programmu;
  •    iestājoties darbā.
  Projekta ietvaros skolēni apgūst:
  10. klasē „Lietišķo etiķeti” un „Mārketingu”;
  11. klasē „Lietvedību”, „Grāmatvedību”, „Uzņēmējdarbību”;
  12. klasē „ Menedžmentu” un „Likumdošanu” un var piedalīties „Karjeras dienās”, „Līderu dienās” un dažādos konkursos.
  Pēc katra kursa apgūšanas skolēni kārto eksāmenu. Apgūstot programmu, skolēns saņem LUMA izsniegtu interešu izglītības apliecību.
  Iesaistoties projektā, skolēna vecāki slēdz līgumu ar LUMA, kurā ir atrunāti programmas apguves noteikumi un dalības maksa. Sīkāka informācija mājas lapā www.esilideris.lv