Lietvede

Andra Sileniece
Tālrunis: 29151943
E-pasts: nicas.skola@dkn.lv
Dokumentu iesniegšanu skolā  regulē MK noteikumi Nr.11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" (spēkā no 2022.gada 11.janvāra)

 

Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 14.00. Par citu laiku dokumentu iesniegšanai, iespējams vienoties zvanot pa t. 29151943 (lietvede A.Sileniece).

Līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • bērna izglītību apliecinošs dokuments:

        2.-9.klasei un 11.-12.klasei – liecība,

        1.klasei – pirmskolas izglītības iestādes izdota izziņa,

        10.klasei – apliecība ar sekmju lapu.

  • bērna medicīniskā karte;
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (ja attiecināms);
  • bērna pošu karte;
  • foto 3X4 cm (nepieciešams skolēnu apliecībai).

Skolā iesniedz aizpildītu Nīcas vidusskolas izstrādātu iesniegumu.

Parakstot iesniegumu, vecāki apliecina, ka ir iepazinušies ar skolas dokumentiem (tie norādīti iesnieguma paraugā). Ar šiem dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā sadaļā "Dokumenti"