Sociālā pedagoģe

Nansija Čaure
Tālrunis: 29463299
E-pasts: nansijacaure@inbox.lv
 

logo_karjera

Sadarbībā ar Nīcas novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)

http://www.pumpurs.lv/

Pumpurs_midi_ar_malam

Noslēdzies projekta PuMPuRS otrais gads

Jau otro mācību gadu Nīcas vidusskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts“PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Projekta aktivitātēs 2018./2019. mācību gada 2. semestrī tika  iesaistīti 6 skolēni, kuri saņēma konsultācijas latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā  un matemātikā. Diviem skolēniem tika nodrošināts skolotāja palīgs, kas palīdzēja apgūt un izprast mācību vielu konkrētos mācību priekšmetos.

Projekta "PuMPuRS" koordinatore Nansija Čaure

 

2018./2019.mācību gadā Nīcas  novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Nīcas novadā savu darbību projektā turpina Nīcas vidusskola.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī Nīcas vidusskolā  tika  sagatavoti 5 individuālie atbalsta plāni, kuros  nodrošināja  konsultatīvo atbalstu sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, literatūrā,  matemātikā. Tika piesaistīts pedagoga palīgs.

Īstenotie  atbalsta pasākumi:

  • Konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos;
  • Pedagoga palīga atbalsts;
  • Ēdināšanas nodrošināšana.

PUM[PURS