Sociālā pedagoģe

Nansija Čaure
Tālrunis: 29463299
E-pasts: nansijacaure@inbox.lv
 

logo_karjera

Sadarbībā ar Nīcas novada domi (līdz 2021. gadam) un Dienvidkurzemes novada domi (līdz 2022.gadam) tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)

http://www.pumpurs.lv/

 

Pumpurs_midi_ar_malam

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2022./2023. mācību gadā

Nīcas  vidusskolā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija un 7  projektā iesaistīto skolēnu saņēma plānotās konsultācijas. Skola projekta PuMPuRS aktivitātēs iesaistījās no 2017.gada septembra un piecu gadu laikā nodrošināja atbalstu  skolēniem, no kuriem  daļai atbalsts tika sniegts vairāk nekā divu semestru laikā. Ieguvums skolai ir tas, ka projekta laikā tiek veidots pamats sistēmai, kā diagnosticēt, kā strukturēti veidot sistēmu atbalsta sniegšanai skolēniem. Būtiski ir savlaicīgi nodrošināt individuālās konsultācijas un atbalstu mācību priekšmetos, ja skolēnam tas ir vajadzīgs un  nepieciešams.  Projekta veiksmīgu realizāciju veicināja sadarbība ar Dienvidkurzemes novada izglītības pārvaldi, kā rezultātā tika nodrošināta projekta ilgtspēja arī otrajā semestrī.

 

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2020./ 2021. mācību gadā

 

Turpinot dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  2020./2021.mācību gadā  atbalsts tika nodrošināts 20 Nīcas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem.

 Izglītojamie saņēma atbalstu mācību satura apguvei gan kā individuālās konsultācijas, gan kā pedagoga palīga atbalstu mācību stundās.  Atbalsts nepieciešams  matemātikas, angļu valodas un krievu valodas  mācību satura apguvei un zināšanu nostiprināšanai.  Skolēniem, kas atgriezušies no ārzemēm vai  uzsākuši mācības skolā pēc pamatizglītības iegūšanas mazākumtautību skolā, papildus individuālās konsultācijas nepieciešamas latviešu valodā.

Iesaistītie skolēni, viņu vecāki un skolas vadības komanda novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt un saņemt atbalstu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.

 

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2019./ 2020. mācību gadā

 

2019./2020. mācību gadā  Nīcas vidusskola turpināja dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņēma  11 skolēni. Tika nodrošinātas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā , angļu valodā un literatūrā. Tika nodrošināts logopēds un skolotāja palīgs atsevišķos gadījumos.

Skolēniem bija iespēja apgūt iepriekšējos gados neapgūto, savukārt citiem bija vajadzīga individuālā pieeja mācību satura izskaidrošanā.

Bija  vērojama pozitīva tendence : skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos un pārliecība, ka sniegtais atbalsts ir palīdzība nevis sods.

Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem  ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem mācību satura apguvē un, strādājot individuāli, katru skolēnu iepazīst labāk, tādējādi nodrošinot arī emocionālu atbalstu no skolotāja puses.

        

Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv

 

Nansija ČAURE, projekta PuMPuRS koordinatore

 

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2018./2019.mācību gadā

2018./2019.mācību gadā Nīcas  novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Nīcas novadā savu darbību projektā turpina Nīcas vidusskola.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī Nīcas vidusskolā  tika  sagatavoti 5 individuālie atbalsta plāni, kuros  nodrošināja  konsultatīvo atbalstu sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, literatūrā,  matemātikā. Tika piesaistīts pedagoga palīgs.

Īstenotie  atbalsta pasākumi:

  • Konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos;
  • Pedagoga palīga atbalsts;
  • Ēdināšanas nodrošināšana.
  • Projekta aktivitātēs 2018./2019. mācību gada 2. semestrī tika  iesaistīti 6 skolēni, kuri saņēma konsultācijas latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā  un matemātikā. Diviem skolēniem tika nodrošināts skolotāja palīgs, kas palīdzēja apgūt un izprast mācību vielu konkrētos mācību priekšmetos.

    Projekta "PuMPuRS" koordinatore Nansija Čaure

PUM[PURS