Direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv
2023./2024.mācību gadā skolā strādā

Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – 2.a klases skolotāja,  metodiskās komisijas vadītāja
Irēna Laukgale – 1.a.klases skolotāja
Jolanta Čaure - 1.b klases skolotāja
Valentīna Keirāne– 2.b klases skolotāja
Ilva Rasa- 3.a klases skolotāja
Vita Reijere - 3.b klases skolotāja
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, uzņēmējdarbība, inženierzinības, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija,
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija, dabaszinības
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Jana Boze - matemātika
Ineta Laurinaite –  datorika
Sandra Rāte – datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Sintija Šeidlere - sociālās zinības, metodiskās komisijas vadītāja
Ivita Pelnēna - sociālās zinātnes un vēsture
Jana Freimane - Latvijas un pasaules vēsture,
Sandra Pankoka–muzejpedagoģija
Valodu metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – latviešu valoda, literatūra, metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone –  literatūra
Sandra Vadone – latviešu valoda, literatūra
Inguna Lībeka- latviešu valoda, literatūra

Svešvalodu metodiskā komisija:
Egita Sideļska– angļu valoda, metodiskās komisijas vadītāja
Zane Čirkše - angļu valoda
Egita Andersone - angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Vanesa Armas– angļu valoda, spāņu valoda
Laila Reķēna - krievu valoda
Ludmila Seredina - krievu valoda
Laura Bernota - krievu valoda
Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – dizains un tehnoloģijas, kultūras pamati,  vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Kristīne Ābola - dizains un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Justīne Siksna - mūzika
Indra Šīmane – sports un veselība
Aivis Karzons – sports un veselība
Vaclovs Malakausks - sports un veselība,
 
Atbalsta personāls:
Līga Filaka – bibliotekāre, pedagoga palīgs, metodiskās komisijas vadītāja, 
Ilva Brīvule – logopēde 
Ieva Veidele - logopēde
Nansija Čaure – sociālā pedagoģe 
Zanda Jančauska – psiholoģe 
Ramona Spulde-Sprūde – speciālais pedagogs 
Irēna Freimane– pedagoga palīgs
Elīna Tapiņa - karjeras konsultante
 
Skolēnu skaits 2023./2024.m.g.
 
   Skolēnu skaits
1.a klase, audzinātāja Irēna Laukgale 17
1.b klase, audzinātāja Jolanta Čaure 17
2.a klase, audzinātāja Andra Eglīte 18
2.b klase, audzinātāja Valentīna Keirāne 17
3.a klase, audzinātāja Ilva Rasa 23
3.b klase, audzinātāja Vita Reijere 23
4.a klase, audzinātāja Jana Boze 22
4.b klase, audzinātāja Sandra Vadone 25
5. klase, audzinātāja Agita Mače 20
6.a klase, audzinātāja Zane Čirkše 22
6.b klase, audzinātājs Aivis Karzons 23
7.a klase, audzinātāja Kristīne Ābola 22
7.b klase, audzinātāja Justīne Siksna 19
8.a klase, audzinātāja Sintija Šeidlere 20
8.b klase, audzinātāja Egita Sideļska 18
9.a klase, audzinātāja Vineta Baltaiskalna 20
9.b klase, audzinātāja Laila Reķēna 19
10. klase, audzinātāja  Iveta Rone 17
11. klase, audzinātāja Nansija Čaure 11
12. klase, audzinātāja Evita Ločmele 15
   
Skolēnu skaits kopā 388