Direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv
2022./2023.mācību gadā skolā strādā

Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – 1.a klases skolotāja,  metodiskās komisijas vadītāja
Valentīna Keirāne– 1.b klases skolotāja
Ilva Rasa- 2.a klases skolotāja
Vita Reijere - 2.b klases skolotāja
Irēna Freimane – 3.a klases skolotāja
Jolanta Čaure - 3.b klases skolotāja
Irēna Laukgale – 4.klases skolotāja
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, uzņēmējdarbība, inženierzinības, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija,
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija, dabaszinības
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Jana Boze - matemātika
Ineta Laurinaite –  datorika
Sandra Rāte – datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Sintija Šeidlere - sociālās zinības, metodiskās komisijas vadītāja
Ivita Pelnēna - sociālās zinātnes un vēsture
Jana Freimane - Latvijas un pasaules vēsture,
Sandra Pankoka–muzejpedagoģija
Valodu metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – latviešu valoda, literatūra, metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone –  literatūra
Sandra Vadone – latviešu valoda, literatūra
Inguna Lībeka- latviešu valoda, literatūra

Svešvalodu metodiskā komisija:
Egita Sideļska– angļu valoda, metodiskās komisijas vadītāja
Zane Kluce– angļu valoda
Zane Čirkše - angļu valoda
Egita Andersone - angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Laila Reķēna - krievu valoda
Ludmila Seredina - krievu valoda
Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – dizains un tehnoloģijas, kultūras pamati,  vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Kristīne Ābola - dizains un tehnoloģijas
Valdis Ķikuts – dizains un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Justīne Siksna - mūzika
Indra Šīmane – sports un veselība
Aivis Karzons – sports un veselība
Vaclovs Malakausks - sports un veselība,
 
Atbalsta personāls:
Līga Filaka – bibliotekāre , pedagoga palīgs, metodiskās komisijas vadītāja, 
Ilva Brīvule – logopēde 
Ieva Veidele - logopēde
Nansija Čaure – sociālā pedagoģe 
Zanda Jančauska – psiholoģe 
Ramona Spulde-Sprūde – speciālais pedagogs 
Sintija Šeidlere– pedagoga palīgs
Vija Jurjeva - karjeras konsultante
 
Skolēnu skaits 2022./2023.m.g.
 
   Skolēnu skaits
1.a klase, audzinātāja Andra Eglīte 16
1.b klase, audzinātāja Valentīna Keirāne 17
2.a klase, audzinātāja Ilva Rasa 22
2.b klase, audzinātāja Vita Reijere 23
3.a klase, audzinātāja Irēna Freimane 23
3.b klase, audzinātāja Jolanta Čaure 24
4.klase, audzinātāja Irēna Laukgale 20
5.a klase, audzinātāja Zane Čirkše 22
5.b klase, audzinātājs Aivis Karzons 21
6.a klase, audzinātāja Kristīne Ābola 20
6.b klase, audzinātāja Justīne Siksna 21
7.a klase, audzinātāja Sintija Šeidlere 18
7.b klase, audzinātāja Egita Sideļska 17
8.a klase, audzinātāja Vineta Baltaiskalna 19
8.b klase, audzinātāja Laila Reķēna 18
9.a klase, audzinātāja Ivita Pelnēna 17
9.b klase, audzinātāja Iveta Rone 18
10. klase, audzinātāja Nansija Čaure 13
11. klase, audzinātāja Evita Ločmele 16
12. klase, audzinātāja Agita Mače 16
   
Skolēnu skaits kopā 381