Direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv
2019./2020.mācību gadā skolā strādā

 
Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – 2.a klases skolotāja,  metodiskās komisijas vadītāja
Irēna Laukgale – 1.kases skolotāja
Ilze Grīnberga – 2.b klases skolotāja
Ilva Rasa- 3.klases skolotāja
Irēna Freimane – 4.klases skolotāja
Vita Reijere - sākumskolas skolotāja
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, ekonomika, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija, dabaszinības
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Ineta Laurinaite – informātika, datorika
Sandra Rāte – datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Elīna Tapiņa–  vēsture, sociālās zinības, metodiskās komisijas vadītāja
Lāsma Petermane – sociālās zinības, psiholoģija, veselības mācība
Sandra Pankoka – politika un tiesības
Sintija Kurvina – vēsture
Valodu metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – latviešu valoda, literatūra, metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone –  literatūra
Sandra Vadone – latviešu valoda, literatūra
Ingūna Lībeka- latviešu valoda, literatūra
Laila Reķēna  – krievu valoda
Valdemārs Strazdiņš - krievu valoda
Elīna Triščenko – angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Zane Kupše – angļu valoda
Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – mājturība un tehnoloģijas, kulturoloģija, tehniskā grafika, vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Gunārs Lociks – mājturība un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Indra Šīmane – sports
Aivis Karzons – sports
 
Atbalsta personāls:
Līga Filaka – bibliotekāre , pedagoga palīgs, metodiskās komisijas vadītāja, 
Ilva Brīvule – logopēde 
Vaida Kupše - logopēde
Nansija Čaure – sociālā pedagoģe 
Zanda Jančauska – psiholoģe 
Līga Jaunzeme – speciālais pedagogs 
Antra Šakale, Sintija Šeidlere, Vita Reijere – pedagoga palīgs sākumskolā
 
Skolēnu skaits 2019./2020.m.g.
 
1.klase, audzinātāja I.Laukgale 17 skolēni
2.a klase, audzinātāja A.Eglīte 17 skolēni
2.b klase, audzinātāja I.Grīnberga 16 skolēni
3. klase, audzinātāja Ilva Rasa 28 skolēni
4. klase, audzinātāja Irēna Freimane 24 skolēni
5. klase, audzinātāja Vineta Baltaiskalna 26 skolēni
6.a klase, audzinātāja Zane Kupše 15 skolēni
6.b klase, audzinātāja  Iveta Rone 15 skolēni
7. a klase, audzinātāja Indra Šīmane 16 skolēni
7.b klase, audzinātāja Nansija Čaure 17 skolēni
8. klase, audzinātāja Elīna Tapiņa 23 skolēni
9. klase, audzinātāja Agita Mače 25 skolēni
10. klase, audzinātājs Aivis Karzons 13 skolēni
11. klase, audzinātāja Ingrīda Dejus 17 skolēni
12. klase, audzinātāja Laila Reķēna 10 skolēni