Datums: 17.11.2020 Daudz laimes, Latvija!


Sirsnīgs sveiciens visai Nīcas vidusskolas saimei un skolas piederīgajiem, atbalstītājiem mūsu Latvijas 102.dzimšanas dienā!

Šie svētki – valsts dzimšanas diena – šogad būs savādāki, bet tas jau nemazina mūsu mīlestību pret Latviju, pret savu novadu, skolu, ģimeni. Novēlu šajos svētkos katram vairāk ieskatīties sirdī un domāt, ko es varu darīt Latvijas labā, novada, ģimenes labā, lai paši un citi var priecāties un lepoties ar to vietu, kur mēs visi dzīvojam. Latvija – tie esam mēs. Mums visiem ir dota tā laime dzīvot savā valstī, nest tās vārdu. J.Jaunsudrabiņš ir teicis: “Turi Latviju dziļi ieslēgtu savu sirdī, turi to kā lielāko dārgumu."

Lai mūsu labās domas un labie darbi ir dāvana Latvijai. Kādi būsim mēs – tāda arī turpmāk būs Latvija!

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Katru gadu paldies sakām Nīcas vidusskolas darbiniekiem, skolēniem un ar skolu saistītiem ļaudīm.

Šogad īpašus paldies sakām ar Goda rakstu:

Agitai Mačei - par apzinīgu darba pienākumu veikšanu, par audzināmās klases sagatavošanu pamatskolas beigšanai, par skolas vērtību iedzīvināšanu, par skolas vārda nešanu un popularizēšanu valstī, par skolēnu iesaistīšanu konkursos.

Ar Atzinību: 

Nansijai Čaurei - Par atbalsta sniegšanu skolēniem un pedagogiem attālinātā mācību procesā, par ieinteresētu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, par atbalstu klases audzinātājiem, par spēju saskatīt problēmu un to nekavējoties risināt.

Antrai Šakalei - Par attālinātā mācību procesa organizēšanu un atbalstu pasākumu koordinēšanā skolēniem.

Irēnai Freimanei - Par ieguldījumu darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Ingai Šenfeldei - Par atsaucību, radošumu skolas pasākumu noformēšanā, skaistajām ziedu kompozīcijām un pušķiem.

Līgai Nelsonei - Par radošumu noformēšanā dažādos skolas pasākumos.

Ar Pateicību:

Ingai Plāciņai - Par aktīvu digitālo mācību līdzekļu un daudzveidīgu IT rīku izmantošanu stundās un mājas darbos.

Laurai Bernotai - Par mērķtiecīgu darbu, mācot latviešu valodu citu tautību skolēniem.

Vitai Reijerei - Par aktīvu darbu ar teātra pulciņu.

Ilvai Rasai - Par sirds siltumu, kas tiek dāvāts bērniem, par atbildīgu darba pienākumu veikšanu, par ciešo sadarbību ar skolēnu vecākiem, par jaukām un interesantām mācību stundām. 

Irēnai Laukgalei - Par darbu ar cittautiešu bērniem.

Līgai Filakai - Par teicamu pienākumu izpildi un atbildības sajūtu vadot atbalsta personāla MK, ieguldīto darbu skolēnu lasītprasmes nostiprināšanā un atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Sarmītei Cābelei - Par atsaucību, ieinteresētību, atbildību darba pienākumu veikšanā. 

Sanitai Leilionai - Par enerģisku, nesavtīgu darbu, rūpējoties par skolēnu veselību un drošību ikdienā un krīzes apstākļos.

Emīlam Pētersonam  - Par labām un teicamām sekmēm, atsaucību, atbildības sajūtu pasākumu apskaņošanā, skolēnu prezidenta un kapteiņa pienākumu pildīšanu konkursā “FIZMIX eksperiments”, par tehnisko palīdzību gan mācību darbā, gan svētkos.

Justam Vadonim - Par labām un teicamām sekmēm, atbildību, centību, darbojoties robotikas pulciņā un piedaloties konkursos.

Oksanai Lucei - Par aktīvu iesaistīšanos skolas izglītības padomes darbā un atbalstu klases pasākumu organizēšanā.

 

Nīcas vidusskolas direktore

Lāsma Petermane