Datums: 28.08.2020 Informācija vecākiem par mācību procesa organizāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai


Informācija vecākiem par mācību procesa organizāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai Nīcas vidusskolā

 1. Nīcas vidusskola mācību procesu organizē klātienē pēc “A” modeļa, kas nozīmē, ka skolēni mācās klātienē – skolā .
 2. Lai nodrošinātu distancēšanos un ievērotu ieteikumus infekcijas Covid-19 risku mazināšanai, skolā:
  • Mācības organizētas 2 plūsmās: 1.-6.klašu skolēniem vecajā skolā, 7.-12.klašu skolēniem – jaunajā skolā, izņemot dažus gadījumos, kad skolēniem jānokļūst otrā ēkā (datorika, informātika, sports, zēnu mājturība, interešu izglītības pulciņi, konsultācijas);
  • -6.klašu skolēni ienāk un iziet skolā pa vecās skolas parades durvīm, 7.-12.klašu skolēni ienāk skolā un iziet pa jaunās skolas pagalma durvīm;
  • Ievēro klašu principu, kas nozīmē, ka klasei notiek mācības vienā telpā, klase uzturas tikai stāvā, kurā notiek mācības;
  • Noteikti atšķirīgi mācību sākuma laiki plūsmām (1.-6 klašu skolēniem plkst.8.30 vecajā skolā un 7.-12.klašu skolēniem 8.20 jaunajā skolā) un starpbrīžiem;
  • Ēdināšana organizēta 2 maiņās komplekso pusdienu veidā;
 3. Vecāku/aizbildņu pienākumi un atbildība:
  • Skolēni ierodas skolā veseli. Netiek pieļauta skolēnu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm atrašanās skolā, kas nozīmē vecāku īpašas uzmanības pievēršanu skolēnu veselības stāvoklim, tā izvērtēšanu no rīta mājās.
  • Vecākam/aizbildnim par saslimšanu jāinformē ģimenes ārsts.
  • Skolēna atgriešanās skolā notiek pēc atveseļošanās, kas apstiprināta ar ārsta zīmi.
  • Ja saslimušajam bērnam konstatē Covid-19 infekciju, vecākiem nekavējoties jāinformē skola (direktore mob.29480673 vai medmāsa mob. 25956897, vai klases audzinātājs).
  • Ģimenei (tai skaitā skolēnam) jāievēro Veselības ministrijas noteiktie drošības pasākumi (pašizolācija, karantīna) valstī noteiktajā kārtībā; ja ģimene ir apmeklējusi valstis, pēc kuru apmeklējuma ir jāievēro pašizolācija, ģimene to ievēro un informē klases audzinātāju.
  • Vecāku saziņai ar skolu izmantojama e-klase, WhatsApp grupas, kā arī telefoniskie sakari; nepieciešamības gadījumā vienojas par citu saziņas veidu.
  • Vecāki/aizbildņi, citas nepiederošas personas skolā ierodas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, uzturas un kontaktējas tikai ar nepieciešamo darbinieku. Ja nepieciešams, vecāki piesakās pie nepieciešamā darbinieka telefoniski, par to ierodoties informē dežurantu. Dežurants pavada pie darbinieka.
  • Jāinformē medmāsa vai klases audzinātājs, ja bērnam ir alerģiskas reakcijas uz kādu no dezinfekcijas līdzekļiem vai kāda cita veida alerģijas.
  • Savlaicīgi jāinformē klases audzinātājs par skolēna prombūtni, skolas neapmeklēšanu jebkādu iemeslu dēļ.
  • Pēc skolēna ilgstošas prombūtnes (3 dienas un vairāk) vecākiem jāiesniedz skolai ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par bērna veselības stāvokļa atbilstību normai. Bez šādas izziņas skolēns skolā nedrīkstēs atrasties.
  • Vecākiem ir pienākums savam bērnam katru dienu atgādināt par roku mazgāšanas nepieciešamību un svarīgumu, mācīt to pareizi un regulāri veikt.
  • septembrī iesniegt klases audzinātājam vecāku/ aizbildņu APLIECINĀJUMU par Covid-19 noteikto ierobežojumu ievērošanu un Nīcas vidusskolas informēšanu.
  • Par bērna veselības stāvokli 1.septembrī ir atbildīgi skolēna vecāki/aizbildņi.

Ja skolēnam slimības pazīmes parādās skolā, nekavējoties tiks informēti vecāki/aizbildņi ar aicinājumu ierasties pēc bērna.

noteikumi_pielikumi