ATTĀLINĀTA MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJA

Datums: 16.10.2020 ATTĀLINĀTA MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJA


Vecākiem.

  1. Informāciju par attālināto mācīšanos varat iegūt portālā e-klase skolēna dienasgrāmatā un skolas mājas lapā sadaļā “Mācību darbs”, “Attālinātā mācīšanās”.

  2. Skolēnam jāapmeklē e-klase un jāpiedalās mācību procesā atbilstoši stundu sarakstam, stundu laikiem un ierakstiem e-klases dienasgrāmatā.

  3. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs noteiktajā laikā plānotos darbus, skolotājs e-klases žurnālā veiks ierakstu “nv” (nav vērtējuma).

  4. Piedalīšanās tiešsaistes stundās skolēnam ir obligāta. Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā tiek veikts ieraksts “n” (neattaisnota stunda).

  5. Ja skolēnam nav iespējams piedalīties mācību darbā attālināti (tehnisku, veselības stāvokļa vai citi ģimenes apstākļi), sazināties ar klases audzinātāju līdz plkst. 16.00.

  6. Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.

  7. Problēmsituācijās, kas saistīti ar mācību darbu, sociāliem jautājumiem, sadarboties ar sociālo pedagogu Nansiju Čauri – tālrunis 29463299, problēmsituācijās, kas saistīts ar tehnoloģiju izmantošanu, sadarboties ar direktores vietnieci informātikā Inetu Laurinaiti - tālrunis 20285723. Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā varat sazināties ar skolas direktori Lāsmu Petermani - tālrunis 63469078, e-pasts: lasma.petermane@nica.lv vai direktores vietnieci mācību darbā Antru Šakali - tālrunis: 26490767, e-pasts: antra.sakale@nica.lv

P.S. Laika gaitā informācija var tikt papildināta.