Karjeras konsultante projekta ietvaros

Vija Jurjeva
Tālrunis: 26137169
E-pasts: vijajurjeva@inbox.lv
 

logo_karjera

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta darbību īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekta aktivitātes:

 1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.
 6. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAS IR KARJERA?

 

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 09.07.2013, 1.pants).

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • izprast sevi
 • veidot pašapziņu
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • apzināt savas stiprās un vājas puses
 • plānot un vadīt savu karjeru
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • pētīt izglītības iespējas
 • pieņemt lēmumus.

„Ar mērķi Tu, kaut arī lēns gājējs, iesi ātrāk par to, kurš bezmērķīgi maldīsies apkārt.”

(Gotholds Efraims Lesings)

 

KARJERAS TESTI

Ja Tevi nodarbina jautājumi – Kas es esmu? Kas man patīk? Kādu profesiju izvēlēties? Kur mācīties tālāk? u.c., tad ielūkojies norādītajās interneta vietnēs, izzini un iepazīsti sevi!!!

 

NIID.LV (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) https://testi.niid.lv/

 

PROFOLIO https://profolio.lv/

 

NVA.gov.lv (nodarbinātības valsts aģentūra) https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/karjeras-testi

 

IEPAZĪSTI PROFESIJAS, IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS, VIRTUĀLĀS PRAKSES, STUDIJU TOPu:

Ja esi students, absolvents vai speciālists, tad Prakse.lv ir labākā vieta, kur atrast darbu vai praksi, šī ir labākā vieta, kur sākt savu karjeru, iepazīt profesiju un darbu reālos uzņēmumos un iejusties reālās darba situācijās.

 

PRAKSE.lv https://www.prakse.lv/profession/list

 

PROFESIJU PASAULE https://www.profesijupasaule.lv/

 

Metodiskie materiāli pedagogiem:

 
VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra)
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali#metodiskie-materiali-klasu-audzinatajiem
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali#izglitibas-un-karjeras-specialistiem
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/video-informativie-materiali
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/speles
 
 

 

Nīcas vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva