Karjeras konsultante projekta ietvaros

Vija Jurjeva
Tālrunis: 26137169
E-pasts: vijajurjeva@inbox.lv
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Kas ir karjera?

 • Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.
 • Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.
 • Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 09.07.2013, 1.pants).

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • izprast sevi
 • veidot pašapziņu
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • apzināt savas stiprās un vājas puses
 • plānot un vadīt savu karjeru
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • pētīt izglītības iespējas
 • pieņemt lēmumus.

„Ar mērķi Tu, kaut arī lēns gājējs, iesi ātrāk par to, kurš bezmērķīgi maldīsies apkārt.”

(Gotholds Efraims Lesings)